مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱بررسی فقهی قرارداد استصناع در بازار بورسsسید محمد رضا آیتیپژوهش نامه فقه و حقوق اسلامیبهار و تابستان (1389)
۲۲نظریه برخورد متقابل در حلیت ذبائح اهل کتاب و پیامد های حقوقی آنسید محمد رضا آیتیپژوهش دینیشماره 9
۲۳بررسی احکام نظر و نظریه مشروعیت نگاه عقل مدارسید محمد رضا آیتیپژوهش دینیشماره12
۲۴حرمت هجو و نسبت آن با طنز (با تاکید بر کارکرد رسانه ای)سید محمدرضا آیتیپزوهش های ارتباطی
۲۵منابع و مبانی مشترک فقه و حقوق حاکمیتسید محمدرضا آیتیبرهان و عرفان1385-7
۲۶تئوری آرامش در مشروعیت زناشویی مسلمان و غیر مسلمانسید محمد رضا آیتیبرهان و عرفانشماره 3
۲۷A Critical survey on the ideas of the opponent to imprison in the viewpoint of the Holly Quranseyd mohamd Reza AyatiJournal of Shi’a Islamic Studies2011
۲۸Examine the impacts of the principles of consensus (Ijma) authority on jurisprudential decreesseyyed Muhammad Reaza AyatiJournal of politics and Law
۲۹The Quranic bases of magic prevention in islamic Jurisprudenceseyd mohamd reza AyatiJournal of basic and applied scientific researchV.3-no.5-2013
۳۰The concept of Death a religio-philosophical Analysisseyd mohamd rezaIslam and Chritian Muslim RelationsV.18, 2007
۳۱The Burden of proof in documents in the claim demonstrative evidenceseyad Mohamd reza Ayati[GMP review[ECA2015
۳۲قاعده مقابله به مثل و اقدامات تلافی جویانه از منظر فقه شیعه و حقوق بین الملل-فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوقسید محمد رضا آیتی-فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوقسال چهارم-شماره 10-زمستان 1386
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.