مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱A Critical survey on the ideas of the opponent to imprison in the viewpoint of the Holly Quranseyd mohamd Reza AyatiJournal of Shi’a Islamic Studies2011
۲۲منابع و مبانی مشترک فقه و حقوق حاکمیتسید محمدرضا آیتیبرهان و عرفان1385-7
۲۳نقش قاعده احسان در مسئولیت مدنی پزشکسید محمد رضا آیتیفصلنامه تخصصي فقه و مباني حقوق- سال پنجم-شماره 14- سال(1387)
۲۴اعتباری یا واقعی بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیهسید محمدرضا آیتیفصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
۲۵ارزیابی طرح عدالت به عنوان قاعده فقهیسید محمدرضا آیتیپژوهش های اخلاقی
۲۶بررسی فقهی و حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی (شرط عدم تمکین خاص)سید محمدرضا آیتیمبانی فقهی حقوق اسلامی
۲۷کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعاتسید محمدرضا آیتیمبانی فقهی حقوق اسلامی
۲۸حرمت هجو و نسبت آن با طنز (با تاکید بر کارکرد رسانه ای)سید محمدرضا آیتیپزوهش های ارتباطی
۲۹تبدیل و جایگزینی مجازات های اسلامی (حدود و تعزیرات)سید محمدرضا آیتیپژوهش های فقه و حقوق اسلامی
۳۰Examine the impacts of the principles of consensus (Ijma) authority on jurisprudential decreesseyyed Muhammad Reaza AyatiJournal of politics and Law
۳۱بررسی مقایسه ای نکاح متعه و نکاح مسیار در فقهسید محمدرضا آیتیپژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی
۳۲وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لاسید محمدرضا آیتیفصلنامه تخصصی مبانی فقهی حقوق اسلامی
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.