مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱چیستی بنای عقلاسید محمد رضا آیتیفصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوقشماره 23- بهار (1390)
۲۲نقد وبررسی دلایل وآرای فقها پیرامون زندانی کردن بدهکار معسرسید محمد رضا آیتیفصلنامه تخصصی فقه وتاریخ تمدنسال7 شماره27 (1390)
۲۳نظریه برخورد متقابل در حلیت ذبائح اهل کتاب و پیامد های حقوقی آنسید محمد رضا آیتیپژوهش دینیشماره 9
۲۴زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقهسید محمد رضا آیتیفصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانسال38- شماره40 (1390)
۲۵نقد و بررسی فقهی نظرات مخالفان مجازات زندانسید محمد رضا آیتیفصلنامه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامیسال4- شماره 53 (1389)
۲۶نقش ملاک های اخلاقی در استنباط احکام فقهیسید محمد رضا آیتیفصلنامه پژوهشهای اخلاقیسال 25- پاییز (1390)
۲۷بررسی فقهی قرارداد استصناع در بازار بورسsسید محمد رضا آیتیپژوهش نامه فقه و حقوق اسلامیبهار و تابستان (1389)
۲۸Examine the impacts of the principles of consensus (Ijma) authority on jurisprudential decreesseyyed Muhammad Reaza AyatiJournal of politics and Law
۲۹The Quranic bases of magic prevention in islamic Jurisprudenceseyd mohamd reza AyatiJournal of basic and applied scientific researchV.3-no.5-2013
۳۰A Critical survey on the ideas of the opponent to imprison in the viewpoint of the Holly Quranseyd mohamd Reza AyatiJournal of Shi’a Islamic Studies2011
۳۱The concept of Death a religio-philosophical Analysisseyd mohamd rezaIslam and Chritian Muslim RelationsV.18, 2007
۳۲The Burden of proof in documents in the claim demonstrative evidenceseyad Mohamd reza Ayati[GMP review[ECA2015
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.