مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱بررسی مقایسه ای نکاح متعه و نکاح مسیار در فقهسید محمدرضا آیتیپژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی
۲۲بررسی فقهی و حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی (شرط عدم تمکین خاص)سید محمدرضا آیتیمبانی فقهی حقوق اسلامی
۲۳بررسی فقهی قرارداد استصناع در بازار بورسsسید محمد رضا آیتیپژوهش نامه فقه و حقوق اسلامیبهار و تابستان (1389)
۲۴بررسی احکام نظر و نظریه مشروعیت نگاه عقل مدارسید محمد رضا آیتیپژوهش دینیشماره12
۲۵اعتباری یا واقعی بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیهسید محمدرضا آیتیفصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
۲۶ارزیابی طرح عدالت به عنوان قاعده فقهیسید محمدرضا آیتیپژوهش های اخلاقی
۲۷اثبات فقهی صحت و حلیت خرید و فروش خونسید محمدرضا آیتیفقه و مبانی حقوق اسلامیشماره 22- زمستان 1393
۲۸The Quranic bases of magic prevention in islamic Jurisprudenceseyd mohamd reza AyatiJournal of basic and applied scientific researchV.3-no.5-2013
۲۹The concept of Death a religio-philosophical Analysisseyd mohamd rezaIslam and Chritian Muslim RelationsV.18, 2007
۳۰The Burden of proof in documents in the claim demonstrative evidenceseyad Mohamd reza Ayati[GMP review[ECA2015
۳۱Examine the impacts of the principles of consensus (Ijma) authority on jurisprudential decreesseyyed Muhammad Reaza AyatiJournal of politics and Law
۳۲A Critical survey on the ideas of the opponent to imprison in the viewpoint of the Holly Quranseyd mohamd Reza AyatiJournal of Shi’a Islamic Studies2011
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.