مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱A Critical survey on the ideas of the opponent to imprison in the viewpoint of the Holly Quranseyd mohamd Reza AyatiJournal of Shi’a Islamic Studies2011
۲Examine the impacts of the principles of consensus (Ijma) authority on jurisprudential decreesseyyed Muhammad Reaza AyatiJournal of politics and Law
۳The Burden of proof in documents in the claim demonstrative evidenceseyad Mohamd reza Ayati[GMP review[ECA2015
۴The concept of Death a religio-philosophical Analysisseyd mohamd rezaIslam and Chritian Muslim RelationsV.18, 2007
۵The Quranic bases of magic prevention in islamic Jurisprudenceseyd mohamd reza AyatiJournal of basic and applied scientific researchV.3-no.5-2013
۶اثبات فقهی صحت و حلیت خرید و فروش خونسید محمدرضا آیتیفقه و مبانی حقوق اسلامیشماره 22- زمستان 1393
۷ارزیابی طرح عدالت به عنوان قاعده فقهیسید محمدرضا آیتیپژوهش های اخلاقی
۸اعتباری یا واقعی بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیهسید محمدرضا آیتیفصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
۹بررسی احکام نظر و نظریه مشروعیت نگاه عقل مدارسید محمد رضا آیتیپژوهش دینیشماره12
۱۰بررسی فقهی قرارداد استصناع در بازار بورسsسید محمد رضا آیتیپژوهش نامه فقه و حقوق اسلامیبهار و تابستان (1389)
۱۱بررسی فقهی و حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی (شرط عدم تمکین خاص)سید محمدرضا آیتیمبانی فقهی حقوق اسلامی
۱۲بررسی مقایسه ای نکاح متعه و نکاح مسیار در فقهسید محمدرضا آیتیپژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی
۱۳بررسی ملازمه بین حرمت و بطلانسید محمدرضا آیتیفقه و مبانی حقوق اسلامیشماره22- زمستان 1393
۱۴تئوری آرامش در مشروعیت زناشویی مسلمان و غیر مسلمانسید محمد رضا آیتیبرهان و عرفانشماره 3
۱۵تبدیل و جایگزینی مجازات های اسلامی (حدود و تعزیرات)سید محمدرضا آیتیپژوهش های فقه و حقوق اسلامی
۱۶چیستی بنای عقلاسید محمد رضا آیتیفصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوقشماره 23- بهار (1390)
۱۷حرمت هجو و نسبت آن با طنز (با تاکید بر کارکرد رسانه ای)سید محمدرضا آیتیپزوهش های ارتباطی
۱۸زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقهسید محمد رضا آیتیفصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانسال38- شماره40 (1390)
۱۹قاعده جمعسید محمد رضا آیتینشریه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامیسال دوم- شماره 5- پاییز (1389)
۲۰قاعده مقابله به مثل و اقدامات تلافی جویانهسید محمد رضا آیتیفصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوقیسال چهارم- شماره 10- سال (1386)
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.