تبدیل و جایگزینی مجازات های اسلامی (حدود و تعزیرات)

نویسندگانسید محمدرضا آیتی
نشریهپژوهش های فقه و حقوق اسلامی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله