منابع و مبانی مشترک فقه و حقوق حاکمیت

نویسندگانسید محمدرضا آیتی
نشریهبرهان و عرفان
تاریخ انتشار۱۳۸۵-۷

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله