اعتباری یا واقعی بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیه

نویسندگانسید محمدرضا آیتی
نشریهفصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله