بررسی فقهی و حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی (شرط عدم تمکین خاص)

نویسندگانسید محمدرضا آیتی
نشریهمبانی فقهی حقوق اسلامی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله