کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات

نویسندگانسید محمدرضا آیتی
نشریهمبانی فقهی حقوق اسلامی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله