بررسی مقایسه ای نکاح متعه و نکاح مسیار در فقه

نویسندگانسید محمدرضا آیتی
نشریهپژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله