زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه

نویسندگانسید محمد رضا آیتی
نشریهفصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
تاریخ انتشارسال۳۸- شماره۴۰ (۱۳۹۰)

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله