نقد و بررسی فقهی نظرات مخالفان مجازات زندان

نویسندگانسید محمد رضا آیتی
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی
تاریخ انتشارسال۴- شماره ۵۳ (۱۳۸۹)

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله