بررسی فقهی قرارداد استصناع در بازار بورس

نویسندگانsسید محمد رضا آیتی
نشریهپژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی
تاریخ انتشاربهار و تابستان (۱۳۸۹)

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله