نقد وبررسی دلایل وآرای فقها پیرامون زندانی کردن بدهکار معسر

نویسندگانسید محمد رضا آیتی
نشریهفصلنامه تخصصی فقه وتاریخ تمدن
تاریخ انتشارسال۷ شماره۲۷ (۱۳۹۰)

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله