قاعده مقابله به مثل و اقدامات تلافی جویانه

نویسندگانسید محمد رضا آیتی
نشریهفصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوقی
تاریخ انتشارسال چهارم- شماره ۱۰- سال (۱۳۸۶)

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله