مبانی فقهی نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب

نویسندگانسید محمد رضا آیتی
نشریهفصلنامه فقه و تاریخ تمدن-
تاریخ انتشارسال ششم- شماره ۲۱- پاییز (۱۳۸۸)

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله