نقش قاعده احسان در مسئولیت مدنی پزشک

نویسندگانسید محمد رضا آیتی
نشریهفصلنامه تخصصي فقه و مباني حقوق
تاریخ انتشار- سال پنجم-شماره ۱۴- سال(۱۳۸۷)

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله