نسبت جرم و گناه در حقوق ایران

نویسندگانسید محمد رضا آیتی
نشریهپژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی
تاریخ انتشارسال اول -شماره اول-تابستان سال(۱۳۸۷)

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله