نقد و بررسی دیدگاه های اهل سنت درشبیه سازی انسانی

نویسندگانسید محمد رضا آیتی
نشریهفصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق
تاریخ انتشارسال۴ شماره۱۲- سال(۱۳۸۷)

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله