قاعده مقابله به مثل و اقدامات تلافی جویانه از منظر فقه شیعه و حقوق بین الملل-فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق

نویسندگانسید محمد رضا آیتی
نشریه-فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق
تاریخ انتشارسال چهارم-شماره ۱۰-زمستان ۱۳۸۶

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله