نظریه برخورد متقابل در حلیت ذبائح اهل کتاب و پیامد های حقوقی آن

نویسندگانسید محمد رضا آیتی
نشریهپژوهش دینی
تاریخ انتشارشماره ۹

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله