توارث بین مسلمان و غیر مسلمان

نویسندگانسیدمحمدرضا آیتی
همایشکنفرانس بین المللی بررسی مفهوم مرگ در بستر تغییرات اجتماعی و تکنولوزی از منظر آموزه های اسلام و مسیحیت

چکیده مقاله