سیدمحمدرضا آیتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)فقه و حقوق اسلامی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)ریاست دانشکده الهیات و فلسفهرسمی قطعیتمام وقت۲۴