محمد اسدیان قهفرخی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی دریا - کشتی سازیپلی تکنیک تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی مکانیک - معماری کشتیصنعتی شریف
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (مهندسی دریا)صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه مهندسی مکانیک، مهندسی سازه های دریایی، معماری کشتی و سازه کشتی (کارشناسی ارشد)قراردادیتمام وقت