برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ساعت 7 تا 11 و یکشنبه 7 تا 9
مکان برگزاری دانشکده مهندسی شیمی و نفت کلاس 315 و 312 و دانشکده علوم پایه کلاس 56
منابع

1-  کتاب مقدمه ای بر پژوهش در مهندسی معدن، نفت و زمین شناسی(آرین و فیضی،1393)
2-  منابع کتاب مورد نظربه صورت خاص 
3-  مقالات جدید
 

فایل پیوست اول Research Method.docx
عنوان روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 9 تا 11
مکان برگزاری دانشکده علوم پایه کلاس 56
منابع

1-  کتاب مقدمه ای بر پژوهش در مهندسی معدن، نفت و زمین شناسی(آرین و فیضی،1393)
2-  منابع کتاب مورد نظربه صورت خاص 
3-  مقالات جدید
 

فایل پیوست اول Advanced Research Methods.docx
عنوان تکتونیک و رسوبگذاری
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه ساعت 11 تا 13
مکان برگزاری دانشکده علوم پایه کلاس 407
منابع

1-  کتاب تکتونیک و رسوبگذاری (آرین1389)
2-  منابع کتاب مورد نظربه صورت خاص 
3-  مقالات جدید
 

فایل پیوست اول Tectonics and Sedimentation.docx
عنوان دیاپیریسم
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 11 تا 13
مکان برگزاری دانشکده علوم پایه کلاس 52
منابع

1-  کتاب دیاپیریسم و زمین ساخت های نمک (آرین1388)
2-  کتاب دیباچه ای بر زمین ساخت های نمک ایران (آرین1390)
3-  مقالات جدید
 

فایل پیوست اول Diapirism.docx
عنوان زمین شناسی ساختمانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 10 تا 13
مکان برگزاری دانشکده مهندسی نفت وگاز کلاس 31
منابع

1-  کتاب زمین شناسی ساختارها  (آرین و ملکی1396)
2-  برخی از منابع کتاب مورد نظر، به صورت خاص
3-  مقالات جدید
 

فایل پیوست اول Structural Geology.docx
عنوان زمین ساخت جهانی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 7 تا 10
مکان برگزاری دانشکده علوم پایه کلاس 502
منابع

1-  کتاب مبانی زمین ساخت کاربردی (آرین1393)
2-  کتاب زمین ساخت جهانی ( کری و همکاران، 2009) که توسط  حسن زاده و مدبری  از دانشگاه تهران ترجمه شده است 
3-  مقالات جدید
 

فایل پیوست اول زمین ساخت جهانی.docx