ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی¬سنگی، به کمک مدل¬های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی

نویسندگانمعصومه نبی لو-مهران آرین-پیمان افضل-احمد ادیب- احمدکاظمی مهرنیا
نشریهعلوم زمین
شماره صفحات۱۸۱-۱۹۰
شماره سریال۲۷
شماره مجلد۱۰۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارتابستان ۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC

چکیده مقاله

مدلهای چند فرکتالی به عنوان ابزارهایی موثر برای تفکیک واحدهای زمین¬شناسی و نواحی کانه¬زایی از زمینه در سالهای اخیر استفاده شده  است. در این مطالعه، مدل فرکتالی عیار- فاصله از ساختارهای گسلی اصلی (C-DMF) ارایه و توزیع معادن آهن شناخته شده در منطقه بافق برای یافتن سیمای کانه¬زایی آهن با توجه به فاصله از گسل¬های پی¬سنگی، گسل¬های سطحی و درزه¬های اصلی بر اساس اطلاعات دورسنجی، ژئوفیزیک هوابردی و پیمایش¬های صحرایی طبقه¬بندی شد. طبقه-بندی کانه¬زایی آهن بر اساس مدل  C-DMF در دو برگه زمین شناسی 1:100،000   بهاباد و اسفوردی نشان می¬دهد که کانه¬زایی اصلی آهن ارتباط قوی با فاصله از گسلهای پی سنگی و اصلی دارد. بر این اساس فاصله کانه زایی آهن در حد آستانه عیاری میان 55% تا 60%  در این منطقه کمتر از یک کیلومترنسبت به گسلهای پی سنگی است .درحالی که چنین فاصله ای برای درزه های اصلی در همین حد آستانه  عیاری در حد فاصل میان 1778 تا2344 متر و برای گسلهای زمین شناسی 1:100،000   برگه های بهاباد و اسفوردی، در دو حد  آستانه عیاری میان 43 % تا 60% در حد فاصل میان 3162 تا 4365 متر می باشد. بنابراین این موضوع، نشان دهنده یک ارتباط مثبت بین کانه زایی آهن و گسلهای پی سنگی می باشد . به بیان دیگر شواهد همجواری کانه زایی پر عیارآهن پرکامبرین با گسلهای پی سنگی، دال بر رویدادهای تکتونیکی همزمان با کافت است. در انتها لازم به ذکر است که مدل فرکتالی C-DMF ارائه شده در این تحقیق، می¬تواند کلیدی برای اکتشاف ذخایر معدنی ماگمایی و هیدروترمال باشد.

لینک ثابت مقاله

tags: مدل فرکتالی، عیار-فاصله از گسل، کانه¬زایی، آهن، اسفوردی