زمین ریخت شناسی ساختاری حوضه رودخانه کرخه ( باختر ایران)

نویسندگاننگین رحیمی-مهران آرین- منوچهر قرشی
نشریهزمین شناسی ایران
شماره صفحات۸۷-۱۰۳
شماره سریال۴۵
شماره مجلد۱۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاربهارو تابستان ۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC

چکیده مقاله

شاخص زمین ریخت¬شناسی یک ابزار گرانبها در شناسایی فعالیت¬های زمین¬ساختی است. محاسبه این شاخص به وسیله نرم¬افزار Arc GIS در یک منطقه بزرگ، روشی سودمند برای تشخیص ناهنجاری احتمالی است.
در این پژوهش، حوضه رودخانه کرخه انتخاب گردیده و شش شاخص زمین¬ریختی عدم تقارن حوضه، شیب- طول رودخانه، شکل حوضه، پیچ و خم جبهه کوهستان، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن و انتگرال فراز سنجی برای منطقه محاسبه شده است. سپس نتایج به دست آمده از هر یک در قالب سه رده تقسیم¬بندی گردیده است. در نهایت به کمک مقادیر یاد شده در بالا، شاخص فعالیت نسبی زمین¬ساختی (lat) برای تمام زیر حوضه¬ها محاسبه شده و مقادیر آن در سه گروه دسته¬بندی و تحلیل شده است. سطح اشغال رده¬های سه گانه به ترتیب زیر است:
رده 2 ) مساحت12180 کیلومتر مربع، 23.7 درصد 
رده 3 ) مساحت 32318 کیلومتر مربع، 62.9 درصد 
رده 4 ) مساحت 6843 کیلومتر مربع، 13.3 درصد 
از آنجا که کل منطقه دارای مساحتی در حدود 51341 کیلومتر مربع می¬باشد، بنابراین این موضوع نشان دهنده فعالیت نسبی متوسط در بخشهایی وسیع از منطقه است.
 

لینک ثابت مقاله

tags: زمین¬ساخت، شاخص، زمین ریخت¬شناسی، رودخانه، کرخه