مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تفکیک فاز‌های تنش دیرین با استفاده ازداده‌های سطوح لغزش گسلی در منطقه خلخالرامین‌ صادقی- عبدالله سعیدی- مهران آرین-منوچهر قرشیعلوم زمینزمستان 1395
۲Multifractal modeling of the gold mineralization in the Takab area (NW Iran)Reza Nouri- Mehran ArianArabian Journal of Geosciences2017-3-1
۳بررسی تأثیر محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی، میدان نفتی کوپالزینب عالیشوندی-حسین رحیم پوربناب-علی کدخدایی- مهران آرینعلوم زمینبهار 1397
۴زمین ریخت شناسی ساختاری حوضه رودخانه کرخه ( باختر ایران)نگین رحیمی-مهران آرین- منوچهر قرشیزمین شناسی ایرانبهارو تابستان 1397
۵ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی¬سنگی، به کمک مدل¬های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزیمعصومه نبی لو-مهران آرین-پیمان افضل-احمد ادیب- احمدکاظمی مهرنیاعلوم زمینتابستان 1397
۶Tectonic evolution of the Khoy ophiolitic complex, NW IranJavad Raghaghi Gargari, Ali Solgi, Mehran ArianIRANIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES2018-1-12
۷Remote-sensing data processing with the multivariate regression analysis method for iron mineral resource potential mapping: a case study in the Sarvian area, central IranEdris Mansouri-Faranak Feizi- Alireza Jafari Rad- Mehran ArianSolid Earth2018-3-28
۸Determining seismotectonic provinces based on seismicity coefficients in IranGhazaleh Razaghian- Ali Beitollahi- Mohsen Pourkermani- Mehran ArianJournal of Geodynamics2018-6-5
۹Determination of relationship between basement faults and alteration zones in Bafq-Esfordi region, central IranMasoumeh Nabilou- Mehran Arian- Peyman Afzal- Ahmad Adib-Ahmad KazemiEPISODES2018-9-1
۱۰Modeling daily suspended sediment load using improved support vector machine model and genetic algorithmMitra Rahgoshay- Sadat Feiznia- Mehran Arian- Seyed Ali Asghar HashemiEnvironmental Science and Pollution Research2018-10-24
۱۱200 فقره مقالهآرین و همکاران-
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.