کیفیت مخزنی سازند سروک با بهره گیری از نگارهای پتروفیزیکی در یکی از میدان های جنوب باختری ایران

نویسندگاندانیال بهراد- پرویز آرمانی - مهران آرین
همایشچهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
تاریخ برگزاری همایش۴و۳-۸-۱۳۹۷
محل برگزاری همایشزنجان
شماره صفحات۱-۶
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله

میدان نفتی آزادگان با حجم درجای نفتی نزدیک 33 میلیارد بشکه و مساحتی نزدیک 099 کیلومتر مربع، از اَبَرمیدانهای نفتی در حال
گسترش جهان، در 09 کیلومتری جنوب باختر اهواز قراردارد. در این پژوهش مخزن سروک در میدان نفتی آزادگان مورد بررسی پتروفیزیکی
قرار گرفت. هدف این پژوهش، بررسی روند تغییرات پارامترهای پتروفیزیکی مانند حجم شیل، تخلخل مفید، اشباع آب، میزان و نوع
کانیهای موجود و نوع لیتولوژی است. این پروژه با به کارگیری نرمافزار ) Geolog ( و برپایه دادههای 1 حلقه چاه انجام گرفت. در این
پژوهش از دادههای نگارهای پتروفیزیکی چاه )مانند نگارهای نوترون، چگالی، صوتی، گاما و فتوالکتریک و قطرسنج( بهرهگیری شد. برای
اندازهگیری حجم شیل در سازند و تاثیر آن بر اشباع آب، از روش ایندونزیا بهرهگیری شد. میانگین اشباع آب در بخش نفتی 20 % و در
بخش آبی 09 % محاسبه شد. برپایه یافتهها، روند میانگین اشباع آب از ابتدای سروک تا انتهای آن افزایش و روند میانگین تخلخل مفید از
ابتدا به انتهای سروک کاهش نشان میدهد. میزان تخلخل سازند با بهرهگیری از نگارهای تخلخل مانند سونیک، نوترون و چگالی اندازهگیری
شد. بخش نفتی با میانگین 19 %، میزان تخلخل بیشتری نسبت به بخش آبی دارد. بخش آبی نیز 11 % تخلخل دارد. سرانجام برپایه
پارامترهای محاسبه شده سازند سروک به 2 بخش تقسیم شد که بخش نفتی از ژرفای 2902 متری آغاز و تا ژرفای نزدیک 2012 متری
3339 متری( بخش نابهرهده نفتی یا بخش آبی است. / ادامه پیدا می کند. از ژرفای 2012 متری تا انتهای سروک )ژرفای 5
 

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: میدان نفتی آزادگان، پتروفیزیک، سروک ، کیفیت مخزنی ، زاگرس