رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات کواترنری تالاب سقلکسار رشت

نویسندگانمعصومه مجملی رنانی- خلیل رضایی- مهران آرین-سید محسن آل علی- پانته آ گیاهچی
همایشاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۴&۱۳ -۲ -۲۰۱۸
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱-۹
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

با توجه به روند افزایش خشکسالی،کاهش ‏آبهای سطحی و زیرسطحی کشور  مطالعه تالاب ها  و حفظ و نگهداری آنها اهمیت ویژ ه ای دارد ، این تحقیق به بررسی دانه بندی و ژئوشیمی رسوبات کواترنری تالاب سقلکسار به عنوان یکی از تالاب های استان ‏گیلان می پردازد. در این تحقیق، تعداد 74  نمونه سطحی و زیر سطحی از رسوبات برداشت و دانه بندی شد و سپس فراوانی اکسیدهای عناصر اصلی به ‏روشICP‏ و عناصر فرعی به روشXRF‏ در آنها تعیین شد. مطالعات حاصل از دانه بندی رسوبات حاکی از آن است که  این رسوبات در 8 تیپ رسوبی شامل ماسه گلی با کمی گراول،  گل ‏ماسه ای با کمی گراول،گل ماسه ای،ماسه گلی‎ ‎،ماسه گلی گراولی، گل گراولی،ماسه با کمی گراول ،ماسه گراولی طبقه بندی ‏می شوند ، که عمدتا توسط رود یا جریان های گل آلود به حوضه رسوبی حمل می شوند، انطباق نتایج ‏ژئوشیمیایی عناصر در رسوبات فوق با دیاگرامهای استاندارد همجون دیاگرام ‏Th/Co‏ در مقابل ‏La/SC‏ ‏،‏ZR ‎‏ در مقایسه با ‏‏TiO2‏‏ ‏،‎ K2Oدر مقابل ‏Rb‏ ‏، ‏ ‏Cr/V‏ در‎ ‎برابر ‏Y/Ni‏، ‏La/Th ‎‏ در برابر ‏Hf‏  حاکی از آن است که  این رسوبات دارای منشا حدواسط تا ‏اسیدی می باشند. همچنین محاسبه اندیسهای دگرسانی(‏CIA‎‏) ، ا ترکیبی(‏ICV‏) ، شاخص پلاژیوکلازها(‏PIA‎‏) ، نشان دهنده ‏هوازدگی نسبتا بالا به ویؤه در سنگهای غنی فلدسپارهای پتاسیم دار و  بلوغ خوب رسوبات می باشد .

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: سقلکسار-هوازدگی-سنگ منشا-کواترنری