مهران آرین

سه شنبه ها ملاقات با دانشجویان با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵زمین شناسی محضدانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)
کارشناسی ارشد۱۳۷۶زمین شناسی ساختمانیدانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۸۴زمین شناسی ساختمانیدانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه علوم زمین- دانشکده علوم پایهعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

مدیرگروه زمین شناسی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی واقع در دانشگاه شهید بهشتی از سال 1380 تا 1383
مدیرگروه زمین شناسی ( دوره های کارشناسی ارشد)  واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1384 تا 1389
عضو شوراهای آموزشی ، پژوهشی و کمیته انضباطی بدوی دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1384 تا 1389
عضو کمیسیون تخصصی زمین شناسی، ریاضی و فیزیک هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391 تا1392 
عضو کارگروه تخصصی زمین شناسی خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی1392 تا1396
رییس کمیته تخصصی زمین شناسی شورای برنامه ریزی  دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392 تا1396

عضو شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1397 تاکنون

 

 رتبه اول دوره متوسطه در شاخه علوم تجربی دبیرستان رازی زاهدان(1371)
رتبه اول دوره کارشناسی در رشته زمین شناسی(تربیت معلم تهران) دانشگاه خوارزمی(1375) 
دانشجوی نمونه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی(1379)
دانشجوی نمونه کشوری  در دوره کارشناسی ارشد (1379)
دانشجوی نمونه دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی(1382)
دانشجوی نمونه کشوری در دوره دکتری (1382)
برگزیده رتبه دوم تالیف کتاب سال دانشجویی کشور در شاخه فنی- مهندسی(1377)
برگزیده ربع قرن انجمن نخبگان ایران (1382)
برگزیده رتبه اول پایان نامه سال دوره دکتری علوم پایه کشور (1384)
برگزیده رتبه اول تألیف کتاب سال انجمن زمین شناسی ایران (1390)
استاد برتر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(1392)

تکوین قاره ها، تکتونیک و رسوبگذاری، تکتونیک برخوردی، زمین ساخت جهانی، زمین شناسی ساختمانی، زمین ساخت

تألیف مستقل 11 جلد کتاب تخصصی زمین شناسی 
تألیف مشترک 10 جلد کتاب تخصصی زمین شناسی
بیش از 200 فقره مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی و نمایه شده در  ISCو  ISI
بیش از 50 فقره مقاله ارائه شده در کنفرانس ها و همایش های علمی 
راهنمایی 60 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی و مهندسی نفت
راهنمایی 18 پایان نامه دوره دکتری زمین شناسی


زمین شناسی- مهندسی نفت و گاز- روش تحقیق

سوابق پژوهشی

انجمن زمین شناسی ایران

انجمن ژیوفیزیک ایران

انجمن مهندسی زلزله

ساعات حضور

شنبه تا سه شنبه  ۷ تا۱۵