برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان چینه نگاری سکانسی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 9:20 تا 11:10
مکان برگزاری دانشکده علوم پایه
عنوان رخساره های کربناته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 7:30
مکان برگزاری دانشکده علوم پایه
عنوان ارزیابی سازند
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دو شنبه 9:20
مکان برگزاری دانشکده علوم پایه
عنوان زمین شناسی مخزن
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه 7:30
مکان برگزاری دانشکده مهندسی نفت
عنوان زمین شناسی نفت
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9:20
مکان برگزاری دانشکده مهندسی نفت