مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱مقایسه خواص پتروفیزیکی سازند آسماری در میادین A و B در حوضه زاگرسمهدی شریفیون - محسن آل علی - مرسده فامیلیپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفتاردیبهشت 98
۲ارزیابی خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی یک سازند کربناته با استفاده از نگاره های چاه پیماییامیر علیمردانیان - سید محمد کمال قاسم العسکری - سید محسن آل علیپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفتاردیبهشت 98
۳بررسی ناهمسانگردی (انیزوتروپی) بر اساس نمودار دوقطبی برشی و مقایسه آن با نمودار تصویرگر ریز مقاومت الکتریکی در گروه دهرم واقع دریکی از مخازن گازی جنوب ایرانمحمد ضیایی - محسن آل علی - بهاره ضیاییسومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSEدیماه 1397
۴بررسی تاثیر دولومیتها بر کیفیت مخزنی سازند آسماری، میدان نفت سفیدعایشه سلمانی - حسین رحیم پور بناب - محسن رنجبران - محسن آل علیسی وپنجمین گردهمایی علوم زمیناسفند 1395
۵بررسی گسترش رخساره ها و فرایندهای دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری مطالعه موردی یکی از میدان های نفتی فروافتادگی دزفولعایشه سلمانی - حسین رحیم پور بناب - محسن رنجبران - محسن آل علیسومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمیآذر 1394
۶بررسی کانی شناسی و مورفولوژی رسوبات کوارترنر با مطالعه مغزه های رسوبی دریاچه کاسپینافسانه دهقان چناری - سادات فیض نیا - محسن آل علیسیدومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم زمینبهمن 1392
۷تاثیر فرایندهای دیاژنزی برکیفیت مخزنی سازند دالان در چاه شماره 6 میدان گازی همااسکندر شهرویی - محسن آل علیکنفرانس ملی دستاوردهای نوین علوم زمینآبان 1388
۸دیاپیریسم گنبد تبخیری و تأثیر ان بر بخش های مختلف سازند قم در جنوب ساوهمحمود حاجیان - محسن آل علی - سمیه زارعدهمین همایش انجمن زمین شناسیشهریور 85
۹بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند سروک در شمال غرب بهبهانسادات فیض نیا - محسن آل علییازدهمین همایش انجمن زمین شناسیشهریور 1396
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.