سیدمحسن آل علی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیزمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
دکتریزمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
کارشناسیزمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پایهعضو گروه زمین شناسی (سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی)رسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

معاونت دانشکده مهندسی نفت و گاز از سال 93 تا 96

معاونت دانشکده مهندسی نفت و گاز از سال 93 تا 96

عضویت در شورای آموزشی دانشکده مهندسی نفت و گاز

عضویت در شورای پژوهشی دانشکده مهندسی نفت و گاز

عضویت در شورای فرهنگی دانشکده مهندسی نفت و گاز

عضویت در کمیته انضباتی دانشکده مهندسی نفت و گاز

سنگ شناسی کربناته

رخساره و محیط رسوبی 

چینه نگاری سکانسی

دیاژنز در سنگ های کربناته

ارزیابی سازند های نفت دار 

کیفیت مخزنی در مخازن کربناته

ویژگی های زمین شناسی مخازن کربناته 

زمین شناسی نفت ایران

سنگ شناسی کربناته

رخساره و محیط رسوبی 

چینه نگاری سکانسی

دیاژنز در سنگ های کربناته

ارزیابی سازند های نفت دار 

کیفیت مخزنی در مخازن کربناته

سوابق پژوهشی

عضویت در انجمن زمین شناسی