برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مدارهای منطقی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تجزیه و تحلیل سیستم ها (سیگنال و سیستم)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت، ایمنی و استاندارهای عمومی بیمارستانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر (پایتون)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه نویسی کامپیوتر (پایتون)
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه فیزیک ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیلتر وفقی (Adaptive Filter)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه خاتم
عنوان مدارهای منطقی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدارهای الکتریکی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پدیده های بیوالکتریک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت، ایمنی و استاندارهای عمومی بیمارستانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فرآیندهای تصادفی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه خاتم
عنوان پدیده های بیوالکتریک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدارهای منطقی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مدارهای منطقی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پدیده های بیوالکتریک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت، ایمنی و استاندارهای عمومی بیمارستانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت، ایمنی و استاندارهای عمومی بیمارستانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حفاظت، ایمنی و استاندارهای عمومی بیمارستانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پدیده های بیوالکتریک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تجزیه و تحلیل سیستم ها (سیگنال و سیستم)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشگاه صنعتی شریف