مهرداد عباسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی صنایع - تولید صنعتیدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۱الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۵علوم قرآن و حدیثدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
فوق دكتری۱۳۹۱مطالعات اسلاممؤسسه مطالعات پیشرفته برلین

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسیمدیر و عضو گروه تخصصی علوم قرآن و حدیثآزمایشیتمام وقت۱۱