کاوه پروندار اسدالهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۱دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های طیوردانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده دامپزشکی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.استادیار. عضو گروه علوم درمانگاهی، رشته بیماری های طیورقراردادیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

بهداشت و بیماری های طیور 

بهداشت و بیماری های طیور