کیهان برزگر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)روابط بین الملل

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضوومدیرگروه علوم سیاسی وروابط بین الملل (ارشدودکتری)آزمایشیتمام وقت