برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان بهسازی زمین
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 17:35 الی 20:20
مکان برگزاری دانشکده فنی و مهندسی- طبقه اول-کلاس 110
منابع

منابع مطالعاتی:

جزوات درسی که در کلاس در قالب فایل به دانشجویان ارائه خواهد شد.

فایل پیوست اول بهسازی زمین- دکتری.docx
طرح درس

رئوس مطالب

هفته اول

مبانی مهندسی ژئوتکنیک

هفته دوم

سنگ ها در کاربرد مهندسی

هفته سوم

ویژگی های ژئوتکنیکی خاکها

هفته چهارم

ویژگی های ژئوتکنیکی خاکها

هفته پنجم

برنامه ریزی مطالعات ژئوتکنیک

هفته ششم

برنامه ریزی مطالعات ژئوتکنیک

هفته هفتم

معرفی روشهای مختلف بهسازی زمین

هفته هشتم

روشهای بهسازی خاک و پایدارسازی گود

هفته نهم

عملیات تزریق در بهسازی زمین

هفته دهم

عملیات تزریق در بهسازی زمین

هفته یازدهم

معرفی ژئوسنتتیک ها و کاربرد آنها در بهسازی زمین

هفته دوازدهم

مبانی مهندسی سطوح شیبدار و اصول تحلیل پایداری شیب‏ها

هفته سیزدهم

استفاده از تصاویر استریوگراف در تحلیل پایداری سطوح شیبدار

هفته چهاردهم

روشهای تجربی و تعادل حدی در تحلیل

هفته پانزدهم

روشهای پایدارسازی سطوح شیبدار

هفته شانزدهم

مرور مباحث درسی طول ترم و رفع اشکال دانشجویان و ارائه پروژه های دانشجویان

عنوان مکانیک سنگ پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهرشنبه ساعت 07:30 الی 10:15
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا، بلوک A غربی، طبقه دوم، کلاس 214
منابع

جزوه درسی ارائه شده در کلاس و انتشارات دانشکده مهندسی نفت

مطالب تدریس شده در کلاس

Fjaer, J., Holt, R. M., Horsrud, P., Raaen, A. M., and Risenes, R., 2008,"Petroleum-related rock mechanics (2nd edition)", Developments in Petroleum Science Vol. 53: Elsevier.

 

فایل پیوست اول طرح درس-مکانیک سنگ پیشرفته-نفت.docx
طرح درس

بنام خدا

«فرم طرح درس»

دانشکده: فنی و مهندسی                      رشته:  مهندسی نفت              گرایش:  حفاری                    مقطع: کارشناسی ارشد

نام درس:  مکانیک سنگ پیشرفته         تعداد واحد نظری:  3           تعداد واحد عملی: 0             عنوان درس پیشنیاز:

نام مدرس: دکتر کاوه آهنگری           تمام‏وقت ¢   نیمه‏وقت     مدعو              محل برگزاری: کلاس ¢  آزمایشگاه  

 

هدف کلی درس: آشنایی با روش‏های ابزاربندی و رفتارنگاری در سازه‏های ژئوتکنیکی و معرفی ابزار دقیق ژئوتکنیکی، کاربرد و نصب هر یک از آنها

 

رئوس مطالب

هفته اول

مروری بر مکانیک سنگ پایه

هفته دوم

مدلهای رفتاری مختلف سنگ‏ها

هفته سوم

معیارهای شکست سنگ‏ها

هفته چهارم

خصوصیات مکانیکی سنگ‏ها در چاه‏های نفت

هفته پنجم

مبانی مکانیک سنگ در مهندسی نفت

هفته ششم

تنش ها در اطراف چاه

هفته هفتم

معیارهای شکست چاه

هفته هشتم

تعیین پنجره گل در شرایط مختلف چاه

هفته نهم

پارامترهای قابل کنترل و غیر قابل کنترل در پایداری چاه های نفت

هفته دهم

روشهای تحلیل پایداری چاه

هفته یازدهم

شکست هیدرولیکی

هفته دوازدهم

شکست هیدرولیکی

هفته سیزدهم

پیش‏بینی تولید ماسه

هفته چهاردهم

پیش‏بینی تولید ماسه

هفته پانزدهم

ارائه پروژه های دانشجویی

هفته شانزدهم

مرور درس، رفع اشکال و حل تمرین

توجه: در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال لازم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی دانشجو در طی دوره:  پرسش . پاسخ کلاسی، بحث‏های علمی و انجام پروژه مستقل درسی (تحقیقی)

منابع مطالعاتی:

جزوه درسی ارائه شده به دانشجویان

Fjaer, J., Holt, R. M., Horsrud, P., Raaen, A. M., and Risenes, R., 2008,"Petroleum-related rock mechanics (2nd edition)", Developments in Petroleum Science Vol. 53: Elsevier. 

عنوان مکانیک سنگ پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 13:00 الی 15:45
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا، بلوک A غربی، طبقه دوم، کلاس 214
منابع

جزوه درسی ارائه شده به دانشجویان

Fjaer, J., Holt, R. M., Horsrud, P., Raaen, A. M., and Risenes, R., 2008,"Petroleum-related rock mechanics (2nd edition)", Developments in Petroleum Science Vol. 53: Elsevier. 

طرح درس

رئوس مطالب

هفته اول

مروری بر مکانیک سنگ پایه

هفته دوم

مدلهای رفتاری مختلف سنگ‏ها

هفته سوم

معیارهای شکست سنگ‏ها

هفته چهارم

خصوصیات مکانیکی سنگ‏ها در چاه‏های نفت

هفته پنجم

مبانی مکانیک سنگ در مهندسی نفت

هفته ششم

تنش ها در اطراف چاه

هفته هفتم

معیارهای شکست چاه

هفته هشتم

تعیین پنجره گل در شرایط مختلف چاه

هفته نهم

پارامترهای قابل کنترل و غیر قابل کنترل در پایداری چاه های نفت

هفته دهم

روشهای تحلیل پایداری چاه

هفته یازدهم

شکست هیدرولیکی

هفته دوازدهم

شکست هیدرولیکی

هفته سیزدهم

پیش‏بینی تولید ماسه

هفته چهاردهم

پیش‏بینی تولید ماسه

هفته پانزدهم

ارائه پروژه های دانشجویی

هفته شانزدهم

مرور درس، رفع اشکال و حل تمرین

عنوان فیزیک سنگ
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 7:30 الی 10:15
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا- بلوک A غربی- طبقه دوم- کلاس 214
منابع

Physical Properties of Rocks, HANDBOOK OF PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION, 8 Series Editor, JOHN CUBITT, A Workbook, J.H. Scho¨ n, Elsevier, 2015

عنوان ابزاربندی و آزمایشهای صحرایی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری چهرشنبه ساعت 18ک30 الی 20:20
مکان برگزاری دانشکده فنی و مهندسی- طبقه دوم-کلاس 206