کاربرد ظرفیت نوآوری دربهبود عملکرد تعاون یهای زنان روستایی

نویسندگانآزیتا زند و سید جمال فرج اله حسینی
نشریهپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
تاریخ انتشارسال هشتم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله