شناسایی موانع تجاری سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی Identification of Barriers in Nanotechnology Commercialization in Agriculture Sector

نویسندگانمحمدرضا سلیمانپور ، سید جمال فرج الله حسینی ، سید مهدی میردامادی و علی مراد سرافرازی
همایشچهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف کلی شناسایی و تحلیل موانع تجاری سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی طراحی و انجام

پذیرفت. روش تحقیق بکاربرده شده در این مطالعه، از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل محققان مؤسسات
و مراکز تحقیقات ملی کشاورزی در سراسر ایران می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر محاسبه و
نمونه گیری به صورت تصادفی طبق های انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنام های بود که روایی
آن با توجه به نظرات گروهی از اساتید دانشگاهی و محققان فناوری نانو، به اثبات رسید. در ارزیابی پایایی، متوسط
0 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی مطلوب ابزار تحقیق می باشد. همچنین به / ضریب کرونباخ آلفا برای پرسشنامه 84
استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان م یدهد که SPSS منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نر مافزار
کمبود کارشناسان و مدیران » ،« کمبود دانش فنی لازم و به روز در زمینه فناوری نانو در بخش کشاورزی » موانعی مثل
عدم آشنایی کافی سیاس تگزاران و کارشناسان فعال » و « ماهر و کارآفرین، متخصص و باتجربه در زمینه فناوری نانو
از مهم ترین موانع تجاری سازی فناوری نانو در بخش « در زمینه فناوری نانو با مقوله سرمایه گذاری ریسک پذیر
کشاورزی محسوب می گردد.
واژه های کلیدی: فناوری نانو، تجاری سازی، محقق کشاورزی، بخش کشاورزی