بررسی الزامات توسعه کارآفرینی فناوری نانو در بخش کشاورزی Review of Requirements for Entrepreneurship Development in Nanotechnology in Agriculture Sector

نویسندگانمحمدرضا سلیمانپور ، سید جمال فرج الله حسینی ، سید مهدی میردامادی و علی مراد سرافرازی
همایشچهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران

چکیده مقاله

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی الزامات توسعه کارآفرینی فناوری نانو در بخش کشاورزی می باشد. این مطالعه از

نوع تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل محققان
مؤسسات و مراکز تحقیقات ملی کشاورزی در سراسر کشور می باشند که 210 نفر به عنوان نمونه آماری به روش
نمونه گیری طبقاتی متناسب انتخاب گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از متخصصان
0 محاسبه گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، نیروی انسانی / تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 84
متخصص و ماهر، زیرساخت ها و فرصت های بالقوه اقتصادی، و بازارهای بالقوه داخلی و خارجی برای محصولات و
خدمات فناوری نانو در کشاورزی از مه مترین الزامات توسعه کارآفرینی فناوری نانو در بخش کشاورزی می باشد.
واژه های کلیدی: فناوری نانو، کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، بخش کشاورزی