ماموریت بالقوه ترویج کشاورزی در زمینه صنایع غذایی کوچک روستایی، مطالعه موردی استان تهران The Potential Mission of Agricultural Extension in Rural Small Food Industries, Tehran Province Case study

نویسندگانشهره سلطانی ، سید جمال فرج اله حسینی ، سید مهدی میردامادی و محمد چیذری
همایشچهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران

چکیده مقاله

با وجود درک روزافزون نسبت به اهمیت صنایع غذایی کوچک روستایی در رونق بخش کشاورزی، افزایش فرصت

های شغلی و جلوگیری از مهاجرت روستایی، در حال حاضر خدمات اطلاع رسانی، پشتیبانی و آموزشی بسیار محدودی
- به شرکتهای صنعتی غذایی کوچک زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی ارائه میگردد. در تحقیق حاضر که در سالهای 89
1388 در استان تهران انجام گرفت، نظرات 111 نفر از مدیران این شرکتها به منظور درک ماموریتهای بالقوه ترویج
کشاورزی در صنایع غذایی کوچک روستایی از طریق مصاحبه و با ابزار پرسشنامه بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان
داد که خدمات ترویجی برای این صنایع به طور عمده توسط دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی
استان تهران ارائه می شود و محدود به راهنمایی جهت ثبت شرکت، اخذ پروانه بهره برداری و مجوز ها می باشد. از
دیدگاه مدیران این شرکتها، بیشترین نیاز به آموزش و اطلاع رسانی در زمینه "دسترسی به اعتبارات" می باشد. مدیران
این شرکتها، اطلاعات مورد نیاز خود را بیشتر از طریق ارتباط چهره-به -چهره دریافت میکنند. دسترسی مدیران به
اینترنت اگرچه زیاد است اما به اعتقاد ایشان اطلاعات مورد نیاز آنان کمتر در اینترنت قابل دسترسی می باشد. همچنین
مدیران شرکتها اعتقاد دارند که بهترین منابع اطلاعاتی می توانند مدیران مجرب سایر شرکتهای صنعتی موفق باشند. لذا
پیشنهاد می شود که ترویج کار تقویت پیوند اطلاعاتی بین شرکتها را انجام دهد. همچنین خدمات پشتیبانی و اطلاع
نانیی که این شرکتها با بحرآنانی Ĥ رسانی وزارت جهاد کشاورزی بایستی به مراحل بعد از ثبت شرکتها عمدتاً در زم
اقتصادی ناشی از تحولات ملی رو به رو هستند تعمیم یابد.
واژ گان کلیدی: ماموریت نوین ترویج کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع کوچک، صنایع روستایی