تحلیل اورالسی سازگاری با خشکسالی در جامعه عشایری جنوب استان کرمان OVERALS Analysis of Adaptation with Drought in Nomads (southern of Kerman province)

نویسندگانسید محمود حسینی ، شهاب الدین شکری سید مهدی میردامادی سید جمال فرج اله حسینی
همایشچهار مین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش تبیین سازگاری با خشکسالی در چارچوب توسعه پایدار روستایی می باشد. به منظور ساخت ابزار
پژوهش از هر دو نوع روش شناسی کمی و کیفی استفاده شد که پس از مرور ادبیات تحقیق، پیشین نگاشته ها، و نیز
مشاهدات میدانی محقق، مصاحبه باز و نیمه ساختارمند با عموم عشایر و خبرگان عشایری، رهبران محلی عشایر، و
کارشناسانی از نهادهای محلی و استانی (ادارات عشایری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی - جنوب کرمان) تدوین و
پالایش گردید. پایایی ابزار تحقیق با انجام یک آزمون مقدماتی برای بخش های مختلف به طور میانگین 89 درصد
محاسبه شد. روایی ظاهری و محتوایی نیز با بهره گیری از کمیته تحقیق و تعدادی از کارشناسان و اساتید دانشگاهی
بررسی و پس از پالایش و تصحیح، تأیید گردید. آزمون مقدماتی هم نقش قابل توجهی در افزایش روایی محتوایی ابزار
تحقیق داشت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای عشایری جنوب استان کرمان بر اساس جمعیت قشلاقی و
8314 ) بود که از این میان 374 خانوار با استفاده از فرمول های نمونه گیری کیفی و کمی و به روش - ییلاقی ( 10996
تصادفی طبقه ای متناسب با اندازه جامعه انتخاب شدند. سرانجام تحلیل اورالسی به منظور بررسی و تبیین روابط غیر خطّی
همزمان میان چند مجموعه از متغیرها با مقیاس های مختلف انجام و نتایج به دست آمده تحلیل شد. تحلیل اورالس
مفروضه هایی دارد که در صورت عدم برآوردن این مفروضه ها، اورالس قابل اجرا نخواهد بود.
واژه های کلیدی: خشکسالی، سازگاری، عشایر، اورالس.