سیدجمال فرج اله حسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیکشاورزیدانشگاه جنوب غربی لوییزیانا
کارشناسی ارشدآموزش فنی حرفه ای کشاورزیدانشگاه جنوبی لوییزیانا
دکترای تخصصیترویج و آموزش کشاورزیدانشگاه ایالتی مریلند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقات دانشکده کشاورزیعضو گروه ترویج و آموزش کشاورزیرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی 

مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

رییس مرکز امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهشگر برتر واحد علوم تحقیقات

استاد نمونه واحد علوم و تحقیقات

توسعه روستایی

توسعه کشاورزی

مدیریت 

ارزشیابی پروژه

برنامه ریزی

سوابق پژوهشی

مدیر مسئول و عضو هیات تحریره مجله علمی پژوهشی پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران

انجمن تعاون ایران

ساعات حضور

روزهای یکشنبه دوشنبه و چهارشنبه