ایمان اکبری داهوئی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی شیمیشهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)قراردادیتمام وقت