حمیده رشادت جو

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۶مدیریت آموزش عالیواحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریت و اقتصادمدیر گروه مدیریت بحران و مدیریت شهری و عضو گروه مدیریت آموزش عالیرسمی قطعیتمام وقت۱۳