مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی یک شرکت صنایع چوب ...حبیب اله خادمی اسلامعلوم کشاورزیزمستان-1384
۲بررسی تغییر رنگ خمیر کاغذهای...حبیب اله خادمی اسلامعلوم کشاورزیزمستان-1384
۳تاثیر اصلاح شیمیائی بر...حبیب اله خادمی اسلامعلوم کشاورزیزمستان -1387
۴جدا سازی و شناسائی ترکیبات حاصل..حبیب اله خادمی اسلامعلوم کشاورزیزمستان -1385
۵بررسی تأثیر میزان نانورس بر ویژگیهای فیزیکی و خواص کششی نانوچندسازه ساخته شده از ماده لیگنوسلولزی نیحبیب اله خادمی اسلامتحقیقات علوم چوب و کاغذزمستان - 1391
۶بررسی خواص حرارتی و تفرق اشعه ایکس در نانوچندسازه چوب پلاستیک (تاثیر میزان سازگاردهنده و نانومونت موریلونیت)حبیب اله خادمی اسلامتحقیقات علوم چوب و کاغذزمستان - 1390
۷تشخیص عیوب چوب نوئل با استفاده از آزمون فراصوتی (تکنیک توموگرافی)حبیب اله خادمی اسلامتحقیقات منابع طبیعی تجدید شوندهزمستان - 1390
۸بررسی استفاده از ضایعات کاغذ کارتن کهنه و خرده چوب صنوبر در ساخت تخته خردهچوبحبیب اله خادمی اسلامتحقیقات علوم چوب و کاغذزمستان - 1390
۹بررسی دوام چوب ممرز در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک....حبیب اله خادمی اسلامعلوم کشاورزیزمستان - 1390
۱۰تشخیص عیوب چوب نوئل با استفاده از آزمون فراصوتی (تکنیک توموگرافی)حبیب اله خادمی اسلامتحقیقات منابع طبیعی تجدید شوندهزمستان - 1390
۱۱بررسی دوام چوب ممرز در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک....حبیب اله خادمی اسلامعلوم کشاورزیزمستان - 1390
۱۲تاثیر برخی از متغیرهای تولید بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی....حبیب اله خادمی اسلامعلوم کشاورزیزمستان - 1389
۱۳فرآورده های مرکب ساخته شده از چوب/پلی پروپیلنحبیب اله خادمی اسلامتحقیقات علوم چوب و کاغذزمستان - 1389
۱۴بررسی اثر نوع ماده لیگنوسلولزی بر خواص مکانیکی، فیزیکی و ....حبیب اله خادمی اسلامتحقیقات علوم چوب و کاغذزمستان - 1388
۱۵بررسی تغییرات خواص فیزیکی چوب گونه.....حبیب اله خادمی اسلامتحقیقات علوم چوب و کاغذزمستان - 1388
۱۶تاثیر ویژگیهای کاغذ و مرکب...حبیب اله خادمی اسلامتحقیقات علوم چوب و کاغذزمستان - 1387
۱۷ارزیابی خواص خمشی مواد...حبیب اله خادمی اسلامعلوم کشاورزیزمستان - 1386
۱۸بررسی امکان ساخت کاغذ با دوام با استفاده از خمیر وارداتی اکالیپتوسحبیب اله خادمی اسلامتحقیقات علوم چوب و کاغذزمستان - 1386
۱۹طیف سنجی و بررسی الکترونحبیب اله خادمی اسلامتحقیقات علوم چوب و کاغذزمستان - 1386
۲۰بررسی ویژگی های فیزیکی چوب..حبیب اله خادمی اسلامعلوم کشاورزیزمستان - 1386
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.