برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان اجزای محدود
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 13-15:40
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
عنوان مکانیک سنگ
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 13-14:50
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
عنوان تحقیقات صحرایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه 15:45- 18:30
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا
عنوان تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مکانیک خاک
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 15:45- 18:30
مکان برگزاری ساختمان ابن سینا